De MR


De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. De MR bestaat uit 2 ouders en 2 teamleden. In principe is de directeur een gedeelte van de vergadering ook aanwezig. De oudervertegenwoordiging wordt gekozen door de ouders en de personeelsvertegenwoordiging wordt door de medewerkers gekozen. Er wordt circa 6  keer per jaar vergaderd.

Wanneer je als ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar je kunt zaken waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten. Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar je als ouder instemmingsrecht over hebt:

– De hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage

– Vaststelling van de schoolgids

Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als MR ook advies uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan:

– De verkeersveiligheid rond de school

– Omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)

De MR vertegenwoordigt ook de ouders van de school en het is van belang om te weten wat er onder ouders speelt. Maak daarom kenbaar aan een MR lid wanneer er zaken zijn die aan de orde mogen komen. Het is fijn om samen op een positief kritische manier mee te denken.

Ons streven is om open en transparant naar alle ouders /verzorgers te zijn. Wij vinden contact met de achterban belangrijk! Schuif gerust een keer bij ons aan en kom meer te weten over de manier waarop de MR van De Doornick opereert. Het is fijn als u zich vooraf even opgeeft. Dan kunnen wij aangeven of er besloten stukken worden behandeld. Tijdens de vergadering heeft u ook de mogelijkheid mee te praten. Echter, instemmingsrecht en/of adviesrecht geldt alleen voor MR leden.

Klik hieronder voor de volgende documenten:

Notulen MR schooljaar 2018-2019

Notulen MR schooljaar 2017-2018

Notulen MR schooljaar 2016-2017

Notulen MR schooljaar 2015-2016