De Ouderraad


Informatie Ouderraad Basisschool de Doornick

Doelstelling

De doelstelling van de ouderraad van basisschool “De Doornick” is het bevorderen van een prettig leefklimaat voor de leerlingen. De financiële ondersteuning om deze doelstelling te behalen komt uit de eigen bijdrage van de ouders. De ouderraad is een vereniging. Omdat de ouders ouderbijdrage betalen zijn zij lid van deze vereniging en hebben zij dus ook inspraak. Eén maal per jaar wordt er een openbare vergadering gehouden, waar de leden voor uitgenodigd worden. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. We hebben een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Door Wie

De ouderraad telt op dit moment 13 actieve ouders die de taken uitvoeren. Er wordt gemiddeld 9 maal per schooljaar vergaderd door de ouderraad. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen voor activiteiten die per werkgroep vergaderen. De frequentie is zo hoog als men nodig vindt. De directeur is aanwezig tijdens de ouderraad vergaderingen. Indien hij verhindert is vindt er overleg/overdracht plaats met de voorzitter van de ouderraad.

Wat doen we

Als taak heeft de ouderraad “het organiseren van activiteiten die geen deel uitmaken van het lesprogramma”. Deze activiteiten zijn:

 • Kermis
 • Kinderboekenweek
 • Sinterklaas
 • Kerstmis en/of kerstmarkt
 • Carnaval
 • Open ochtend/info avond
 • Laatste Schoolweek
 • Sport- en Speldag
 • Afscheid en Kamp groep 8
 • Crea-ochtend
 • Verzorgen van de was (dit per toerbeurt)
 • Aankleding van de halletjes

In de voorbereidingen voor deze activiteiten worden altijd leden uit het team betrokken en wordt er zoveel mogelijk richting het lesprogramma gedacht.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig, echter gaan wij er bij de begroting vanuit dat alle ouders mee betalen. Alle kinderen nemen immers deel aan de eerder genoemde activiteiten. De ouderbijdrage wordt dan ook gebruikt voor deze activiteiten. Restitutie is niet mogelijk. Het bedrag is €30,- per schooljaar, en €15,- voor leerlingen die instromen tussen 1 januari en 1 april. Voor de leerlingen uit groep 8 is een extra bijdrage van €25,- van toepassing ten behoeve van het kamp. Gelieve de betalingen zo veel mogelijk per machtiging te laten plaatsvinden. De ouderbijdrage wordt omstreeks oktober van elk schooljaar geïncasseerd.

Ouderraad, schooljaar 2016-2017:

Naam Telefoonnummer / Mobiel emailadres
Diana Niels 06-51331375 diananiels@hetnet.nl
Kitty Hendriks 06-43704927 sjokit@gmail.com
Yvonne Bouwman 06-52287525 yvonne.bouwman@hotmail.com
Miranda van der Welk bramvanderwelk@hetnet.nl
Ans Ketelaar 06-10431554 j.ketelaer6@upcmail.nl
Maaike Bakker 06-23237588 maaikelierop@hotmail.com
Jadine van Gellecum 06-42610918 jadine1984@hotmail.com
Hanneke Pere  06-20828892 hannekeenmichel@hotmail.com
Sjaak Janssen 06-20429035 s.janssen@volkshuisvesting.nl
Michel Berns 06-17334426 familieberns@hotmail.nl
Irene Meijer 06-51424644 info@gezinshuisalleskids.nl
Pieternel Balk 06-10921650 wim-pieternel@live.nl
Esther Vermeulen 06-52310271 Esther.vermeulen@live.nl

Voor vragen is de OR per mail te bereiken via: ordedoornick@delinge.nl

Klassenouders, schooljaar 2016-2017

Vanuit de ouderraad worden ouders aangewezen als “klassenouder”. Deze fungeren als aanspreekpunt voor de ouders en benaderen ouders voor het helpen bij activiteiten. Klassenouders zijn:

Groep Leerkrachten Contactouder Telefoonnummer E-mailadres
1/2 a Ineke Kersten Sjaak/Miranda 06-20429035 s.janssen@volkshuisversting.nl

bramvanderwelk@hetnet.nl

1/2 b Annemiek v.d. Woerdt / Hanny Hendriks Diana/Jadine 06-51331375/
06-42610918
diananiels@hetnet.nl

jadine1984@hotmail.com

3 Meike van der Vlugt Kitty/Hanneke 06-43704927/
06-20828892
sjokit@gmail.com hannekeenmichel@hotmail.com
4/5 Angelique Schennink / Maria Huting Irene/Pieternel 06-51424644/
06-10921650
info@gezinshuisalleskids.nl wim-pieternel@live.nl
5/6 Marieke Wooning / Gerda Siersema Michel/Ans 06-17334426/
06-10431554
j.ketelaer6@upcmail.nl familieberns@hotmail.com
7/8 Laura Jacobs Maike 06-51331375 maikelierop@hotmail.com

U kunt ook altijd contact opnemen met één van de klassenouders, of via het algemene mailadres van de OR: ordedoornick@delinge.nl