De Ouderraad


Informatie Ouderraad Basisschool de Doornick

Doelstelling

De doelstelling van de ouderraad van basisschool “De Doornick” is het bevorderen van een prettig leefklimaat voor de leerlingen. De financiële ondersteuning om deze doelstelling te behalen komt uit de eigen bijdrage van de ouders. De ouderraad is een vereniging. Omdat de ouders ouderbijdrage betalen zijn zij lid van deze vereniging en hebben zij dus ook inspraak. Eén maal per jaar wordt er een openbare vergadering gehouden, waar de leden voor uitgenodigd worden. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. We hebben een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Door Wie

De ouderraad telt op dit moment 10 actieve ouders die de taken uitvoeren. Er wordt gemiddeld 7 maal per schooljaar vergaderd door de ouderraad. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen voor activiteiten die per werkgroep vergaderen. De frequentie is zo hoog als men nodig vindt. De directeur is aanwezig tijdens de ouderraad vergaderingen. Indien zij verhindert is vindt er overleg/overdracht plaats met de voorzitter van de ouderraad.

Wat doen we

Als taak heeft de ouderraad “het organiseren van activiteiten die geen deel uitmaken van het lesprogramma”. Deze activiteiten zijn:

  • Kermis
  • Kinderboekenweek
  • Sinterklaas
  • Kerstviering/ kerstmarkt
  • Carnaval
  • Open ochtend/info avond
  • Laatste Schoolweek
  • Sport- en Speldag
  • Afscheid en Kamp groep 8

In de voorbereidingen voor deze activiteiten worden altijd leden uit het team betrokken en wordt er zoveel mogelijk richting het lesprogramma gedacht.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig, echter gaan wij er bij de begroting vanuit dat alle ouders mee betalen. Alle kinderen nemen immers deel aan de eerder genoemde activiteiten. De ouderbijdrage wordt dan ook gebruikt voor deze activiteiten. Restitutie is niet mogelijk. Het bedrag is €32,50 per schooljaar, en €17,50 voor leerlingen die instromen tussen 1 januari en 1 april. Voor de leerlingen uit groep 8 is een extra bijdrage van €25,- van toepassing ten behoeve van het kamp. Gelieve de betalingen per machtiging te laten plaatsvinden. De ouderbijdrage wordt omstreeks september van elk schooljaar geïncasseerd.

Ouderraad, schooljaar 2020-2021

Naam
Karin Peters voorzitter  Anique Otten penningmeester
Diana Niels  Esther Vermeulen
Inge Witjes  Pieternel Balk
Miranda van der Welk Marjet van den Berg
Cynthia Derksen Kim Peters
Anne Klaassen  Rik Huting
 Marjolein Hetem

Voor vragen is de OR per mail te bereiken via: ordedoornick@delinge.nl

Klassenouders, schooljaar 2021/2022

Vanuit de ouderraad worden ouders aangewezen als “klassenouder”. Deze fungeren als aanspreekpunt voor de ouders en benaderen ouders voor het helpen bij activiteiten. Klassenouders zijn:

Groep Leerkrachten Contactouder
1/2 A Ineke en Ingrid  Marjet van den Berg  Kim Peters
1/2 B Marian, Renée  Anique Otten
3/4 Mieke,Anke,Angelique  Yvonne Bouwman  Cynthia Derksen
5/6 Esmee en Maria  Inge Witjes  Karin Peters
7 Femma  Pieternel Balk  Miranda Roelofs
8 Carolien  Diana Niels  Esther Vermeulen

U kunt ook altijd contact opnemen met één van de klassenouders, of via het algemene mailadres van de OR: ordedoornick@delinge.nl

Please activate some Widgets.