Ons onderwijs


Ons motto: “Het dagelijkse leren als bijzonder beleven”

Het onderwijs op De Doornick

In Doornenburg, een van de kerkdorpen binnen de gemeente Lingewaard met ongeveer 2750 inwoners, staat ons gebouw IKC De Doornick aan de Blauwe Hoek 40.De school maakt deel uit van Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge.
Gemeente Lingewaard heeft aangegeven dat het gebouw voor nieuwbouw in aanmerking komt.
Onder IKC De Doornick vallen basisschool De Doornick, peuteropvang Gijsje en Doortje van 0 – 4 jaar, voor-en naschoolse opvang BSO.
Samen streven we naar een doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen.Ons team van 14 personen bestaat uit 1 directeur, 9 leerkrachten, 1 onderwijsassistent, 1 intern begeleider, 1 conciërge/administratief medewerker, 1 onderwijsadviseur. Op basisschool De Doornick worden ongeveer 155 leerlingen verdeeld over 6 groepen. Er zijn de groepen 1/2a, 1/2b, 3, 4/5, 6/7, 8.
We zijn een katholieke school, die laat zien aandacht te hebben voor de verscheidenheid van levensbeschouwelijke stromingen en maatschappelijke waarden, zoals die in onze multiculturele samenleving spelen.Binnen onze school is plaats voor iedereen, ongeacht geloof of ras.

Missie: Ieder kind nieuwsgierig naar morgen.

Visie: Samen leren en versterken
Vanuit een stevig fundament de wereld ontdekken
Bagage
Iedereen die van De Doornick komt, heeft een koffer vol kennis en vaardigheden om succesvol de wereld in te gaan. Onze eerste opdracht is namelijk om een fundering te leggen voor de toekomst. We kijken bij iedere leerling naar zijn unieke situatie. Wat heb je nodig? Wat kan je al? Waar leggen we de lat? Wij halen er samen alles uit. Ieder kind is na De Doornick klaar voor de volgende stap.
Basiskennis is de sleutel
School is leren en leren is begrip. Taal, lezen en rekenen vormen de basis. We werken hard aan deze kernvakken. Daar zetten we vol op in. Juist omdat deze vakken zo belangrijk zijn voor kinderen om te begrijpen. Wij zien het als de fundering om op te bouwen. Eerst basiskennis, daarna verdiepen en verbreden.
De beste tijd
Het maximale uit je schooltijd halen, kan alleen als je plezier hebt. En wij garanderen: dat heb je op De Doornick! Want onze andere drijfveer is: jou de leukste schooltijd bezorgen. Wij willen kinderen zien die lachend het plein opkomen! Leerlingen die elkaar elke dag motiveren en blij maken. Wij geloven er namelijk in dat ieder kind pas écht wil leren als hij plezier heeft.
Verder kijken
School is de eerste stap naar de samenleving. Op De Doornick zeker! Sterker nog: we zijn de samenleving. Kinderen gaan samen met bewoners, organisaties en bedrijven uit de buurt aan de slag. Zo leren ze wat het is om samen een gemeenschap te vormen. Ze krijgen al jong sociaal bewustzijn mee. En dat is voor ons een groot goed.
Jong geleerd is oud gedurfd …
De Doornick is een Integraal Kindcentrum. Vanaf 0 jaar kun je hier terecht. Er is dus geen spannend overstapmoment naar een vreemde basisschool. Integendeel, kinderen groeien hier op. En dat creëert veiligheid! En vanuit die veiligheid durven onze leerlingen naar buiten te treden. De eerste stappen voor gedurfde resultaten worden dus al heel jong gezet.
Eerst geven we kinderen de bagage die ze nodig hebben. Daarna mogen ze verder op ontdekking. Met een stevig fundament, voelen kinderen zich zekerder. De veilige geborgen schoolomgeving doet de rest …

We zijn samen TROTS op IKC De Doornick. De volgende uitgangspunten, nemen we hierin mee: talenten, respect, onderwijs, team, samen. Deze uitgangspunten houden we levendig in de volgende quotes:

T talenten ontwikkelen
R respect is een grondhouding
O onderwijs en opvang zijn de basis
T team moet het doen
S samen met elkaar en de omgeving

Wat we willen bereiken:

Zicht op ontwikkeling
De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.

Basiskwaliteit
De school verzamelt vanaf binnenkomst met behulp van een leerling-en onderwijsvolgsysteem systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van haar leerlingen. Voor de kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde gebeurt dit vanaf groep 3 met betrouwbare en valide toetsen die tevens een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus. Leraren vergelijken deze informatie met de
verwachte ontwikkeling. Deze vergelijking maakt het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen.
Wanneer een leerling niet voldoende lijkt te profiteren of over profiteert, analyseert de school waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepaalt zij wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden bij de leerling te verhelpen en/of bijstellingen te doen.

Zicht op ontwikkeling bestaat uit de grote cyclus op schoolniveau en de kleine cyclus in de klas.
In de grote cyclus van zicht op ontwikkelingen analyseren we onze tussen- en eindopbrengsten grondig om hiervan te leren. Leerkrachten bekijken welke interventies effectief waren en verbeteren hierdoor al doende hun vaardigheden, competenties en reflectieve vermogen. Met deze informatie lukt het om het onderwijs nog beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Dit noemen we de kleine cyclus van zicht op ontwikkeling.

Beoogde resultaten
Met onze aandacht voor zicht op ontwikkeling bereiken we dat we als school op structurele basis:
de onderwijsresultaten bespreken en beoordelen;
kijken naar verklaringen voor wat we zien en die mogelijk een negatief effect op de prestaties hebben;
kijken naar verklaringen voor wat we zien en zo datgene wat een positief effect heeft op de prestaties bewust blijven inzetten;
daadwerkelijk knelpunten oplossen en zo de resultaten verbeteren;
weten hoe we de analyses kunnen gebruiken om de aanpak in de klas bij te stellen.

Wat we de kinderen willen leren:
Ons inhoudelijk aanbod in de gebruikte methoden beantwoordt aan de kerndoelen, die aangeven wat we als school moeten nastreven. Deze kerndoelen richten zich op het einde van een leerproces (in groep 8) betreffende de volgende leergebieden:
Nederlands
Engels
Rekenen/wiskunde
Oriëntatie op zichzelf en de wereld
Kunstzinnige oriëntatie
Bewegingsonderwijs

We werken volgens het principe PLAN/DO/CHECK/ACT door de resultaten van methodetoetsen en cito toetsen te analyseren en te verwerken tot een passend vervolg voor het kind. Vanuit een gestructureerd en interactief aanbod, vormen van ontdekkend leren, interessante thema’s en activiteiten dagen we de kinderen uit in hun ontwikkeling.
Een belangrijk vakken overstijgend onderdeel is het leren leren. Naast de inhoud zetten we in op doelen die voor alle leergebieden gelden zoals: werkhouding; leerstrategieën; reflectie op eigen leren; informatie verwerven; zelfvertrouwen ontwikkelen; zorgen voor en waarderen van elkaar en de leefomgeving.
We evalueren in gesprek met de kinderen hun leerproces. We vieren successen. Tijdens de driehoeksgesprekken delen kind, ouders en leerkrachten de resultaten, ervaringen en ambities van het kind.

 

Please activate some Widgets.