schoolgids-test


Schoolgids 2020 – 2021

Voorwoord

Het IKC: wie zijn wij?

Waar staan wij voor?

Onderwijs en begeleiding

Opvang

Het Team

Ouders

Diverse praktische zaken

Namen en adressen

Voorwoord

Beste ouders en belangstellenden,

Voor u ligt de schoolgids 2018-2019, waarin wij
u informeren over de gang van zaken op IKC De Doornick.
Deze schoolgids is een praktische handleiding waarin onze missie, visie, ons aanbod, de afspraken die tussen school en ouders gelden, en de namen(adressen weghalen?) worden aangegeven. Op veel van uw vragen zult u een antwoord vinden in de schoolgids. Vanzelfsprekend kunt u ook altijd terecht bij de leerkracht of bij de in deze gids genoemde contactpersonen.

In onze schoolgids spreken we steeds over ouders. Met ouders bedoelen we alle volwassenen die de zorg voor kinderen hebben

Het team van De Doornick

1. Het IKC: wie zijn wij?

1.1 Naam, adres, telefoon, fax, e-mail, website

Katholieke Basisschool IKC De Doornick Blauwe Hoek 40

6686 AE Doornenburg
Tel: 0481 – 421208
Fax: 0481 – 431067
Email: doornick@delinge.nl Website: www.dedoornick.nl

1.2 Schoolbeschrijving

In Doornenburg, een van de kerkdorpen van
de gemeente Lingewaard met ongeveer 2800 inwoners, staat Katholieke Basisschool IKC
De Doornick aan de Blauwe Hoek 40. Op IKC
De Doornick worden ongeveer 160 leerlingen verdeeld over 6 groepen. Er zijn de groepen 1,2 en 3, bemand door 2 leerkrachten en een onderwijsassistent. Daarnaast zien we de groepen 4 en 5, 6/7 en 7/8. Voor deze groepen wordt 1 onderwijsassistent aangetrokken in

het kader van de tegemoetkoming in ervaren werkdruk. In ons gebouw bevindt zich tevens een groep kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar (peuterspeelzaal Gijsje).

Onze missie:

Plezier, respect en betrokkenheid is waar IKC de Doornick voor staat.
Een deskundig en ambitieus team zet zich in, zodat ieder kind de ontwikkeling doormaakt die bij hem of haar past.

Onze visie

Vanuit onze deskundigheid blijven we
in onze ontwikkeling aandacht houden voor de behoeften en vernieuwingen
waar ons onderwijs naar vraagt. Het leerstofklassensysteem gaat nog te weinig uit van de verschillen in kinderen en

hun behoeften. Doordenkend vermoeden we dat, door hierin te veranderen, het

aantal zorgkinderen af zal nemen. Welke veranderingen we dan willen inzetten en hoe dat eruitziet, zien we als een doorlopend ontwikkelingsproces binnen onze IKC. In hoofdstuk 2.2 kunt u lezen hoe we deze doelen concreet in de praktijk brengen. We ontwikkelen ons, geven richting aan en stellen bij, waar het nodig is voor de kinderen. Onze visie blijft haar flexibele karakter behouden.

Vaak is veel van de aangeboden lesstof
al bekend bij de kinderen. Vanuit deze wetenschap gaan we aan de slag om in beeld te brengen wat kinderen al weten en hoe we
de leerstof effectiever kunnen aanbieden.
We zorgen voor duidelijke positief gestelde leerdoelen.
We komen in gesprek met de kinderen over
hun leerproces. We vieren successen. Dat maakt kinderen meer betrokken. Tijdens de driehoekgesprekken delen kind, ouders en leerkrachten hun ervaringen.
We leren ons te ontwikkelen in het uitgaan van de leerlijnen en leerdoelen. We stemmen het ontwikkelingsproces af op de leerbehoeften van de kinderen, volgen hun leerprocessen en ontwikkelingen met als doel de kinderen de kennis en vaardigheden mee te geven om zich te manifesteren in de 21e eeuw.
We focussen ons op het waarom, wat en hoe binnen de volgende items:

 • Een pedagogische benadering in de doorlopende ontwikkelingslijn van de gedragsverwachtingen van het kind van 0 tot 13 jaar, uitgaande van onze waarden.
 • Het ontwikkelen tot zelfstandige kinderen, die verantwoordelijkheid leren dragen voor hun leerproces. De focus ligt op het doorlopend proces van zelfstandig leren werken.
 • Het effectief leren samenwerken.
 • Het kind staat centraal, wat u terugziet inde begeleiding en onderwijs op maat, die we aanbieden door het inzetten van actieve

instructies en bespreekmomenten. Dit geven we vorm in de groepen 6, 7 en 8 tijdens het groepsdoorbrekend rekenonderwijs.

• Het voortdurend op zoek blijven naar verbetering van het ontwikkelingsproces door het team.

• Een brug te slaan tussen het stimuleren van de ontwikkeling van het kind thuis, in de opvang en op school.

We beogen het volgende effect voor de kinderen:
De kinderen leren zich bewust te worden van hun
eigen leerproces en hun gedragingen. Ze leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en leren. De kinderen leren stapsgewijs de leerdoelen te beheersen en ervaren zo succes.

De leerkracht of begeleider werkt doelgericht, geeft instructie en controleert door het stellen van vragen voortdurend of alle kinderen het begrijpen. De kinderen krijgen denktijd, overleggen met hun duo of in een groepje en er worden willekeurige beurten gegeven. Alle kinderen worden betrokken en doen actief mee in de les. De leerwinst neemt toe.

De kleine dorpsgemeenschap maakt dat kinderen elkaar kennen en zich betrokken voelen bij
de leeftijdsgenoten in hun groep, waarin zij samen werken en leren. Hieruit spreekt een vanzelfsprekende, natuurlijke manier van omgaan met elkaar die past bij de totale IKC als leef- en werkgemeenschap. Het welbevinden van de kinderen, hun ouders/verzorgers en leerkrachten/ begeleiders vindt hierin haar basis. De omgeving waarin het kind leeft is zichtbaar van groot belang. Het kind dat zich geaccepteerd, gerespecteerd en gewaardeerd voelt, kan zich harmonisch ontwikkelen tot een volwassen mens, die deel uitmaakt van een grotere gemeenschap. De dorpsgemeenschap als geheel en het IKC in het bijzonder zorgen voor een veilige omgeving, waarin de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en sociaal handelende mensen.

De normen en waarden die we nastreven en aan de kinderen doorgeven, laten duidelijk onze identiteit zien. Belangrijke waarden die wij uitdragen zijn: eerlijkheid, rechtvaardigheid, levensvreugde, luisteren naar elkaar en verantwoordelijkheid nemen en geven. Het voortdurend met elkaar in gesprek blijven, maakt onze school tot een open, transparante plek van samenkomst voor kinderen, ouders en leerkrachten/begeleiders. We dragen de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie een warm hart toe door het inplannen van een cyclus leerling-ouder-leerkracht/begeleidergesprekken en terugkerende informatieve contactmomenten in de groepen.

We zijn een katholieke school, die laat zien aandacht te hebben voor de verscheidenheid
van levensbeschouwelijke stromingen en maatschappelijke waarden, zoals die in onze multiculturele samenleving spelen. Ook dagen we de kinderen uit zich een gefundeerde mening te vormen, waarbij het standpunt van de ander als respectvol beschouwd wordt. Binnen onze school is plaats voor iedereen, ongeacht geloof of ras.

1.3 Naam en logo

IKC De Doornick, de naam van onze school, is onder goedkeuring van de ‘Stichting tot Behoud van
den Doornenburg’, afgeleid van het geslacht ‘Van Doornick’. Dit is de oudste, ons bekend zijnde familie, die in het kasteel De Doornenburg heeft gewoond. Het logo van de school, zoals dat bij de ingang van de school hangt, dateert van 5 december 2001 en

is aangepast bij de opening van IKC de Doornick
in 2017. De twee kinderen in het logo staan voor
de tijd die ze samen spelend, lerend en elkaar ontmoetend doorbrengen op IKC De Doornick. In
het logo zien we ook de tinnen van het kasteel, een metafoor voor een beschutte plek. Deze plek staat voor de veiligheid, die de kinderen in de leeftijd
van 0 tot 13 jaar op weg naar een voorspoedige ontwikkeling nodig hebben. Op de achtergrond wappert de banier hen toe, die de splitsing van Waal en Rijn symboliseert.

1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur

Onze school is 1 van de scholen die valt onder SVPO De Linge. Stichting voorschools en primair onderwijs De Linge biedt opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 13 jaar in de gemeente Lingewaard. Binnen de stichting vallen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisscholen, integrale kindcentra (IKC’s) en een basisschool voor Speciaal Basisonderwijs. Wij bieden op onze locaties katholiek, protestants christelijk en algemeen bijzonder onderwijs. Onze scholen werken vanuit verschillende onderwijsconcepten zoals Dalton, Jenaplan en leerstofjaarklassensystemen. Samen zetten we een doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar neer en bieden we verzorging, opvang en educatie vanuit één organisatie en visie. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de directeurbestuurder onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Integrale Kind Centra (voor kinderen van 0 tot 13 jaar):

• IKC de Vonkenmorgen in Gendt • IKC het Drieluik in Huissen
• IKC Donatushof in Bemmel

• IKC Pius X in Bemmel
• IKC De Doornick Doornenburg

Voorschoolse voorzieningen (voor kinderen van 2 tot 4 jaar):
• ’t Blagehöfke in Huissen
• Dikkie Dik in Huissen

• IKC de Doornick Doornenburg
• IKC de Pius X/‘t Hummelhonk in Bemmel
• IKC Donatushof in Bemmel
• Peuterhofje in Haalderen
• Pinkeltje in Angeren
• IKC het Drieluik / De Vlindertuin in Huissen • IKC de Vonkenmorgen in Gendt
• De Zandkabouter in Huissen

Basisscholen:

• Daltonbasisschool De Borgwal in Bemmel • IKC Donatushof in Bemmel, Jenaplan
• IKC De Doornick in Doornenburg
• IKC Het Drieluik in Huissen

• Marang in Angeren
• De Wieling in Haalderen
• IKC Pius X in Bemmel
• IKC De Vonkenmorgen in Gendt

Speciaal basisonderwijs:
• SBO de Vlinderboom in Bemmel

Tussen Kinderopvang en Primair Onderwijs bestaan grote inhoudelijke overeenkomsten op het gebied van educatie. Tevens bestaan er een aantal formele verschillen. Ze werken vanuit een verschillend wettelijk kader, hanteren een eigen CAO, strikt gescheiden financiën en hebben verschillende verantwoordingspartners.

Door intensieve samenwerking of vanuit één organisatie (IKC’s) spelen we beter in op ontwikkelingen in de maatschappij, het onderwijsveld en landelijk en gemeentelijk beleid. Met de inhoudelijke samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs versterken we de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen van 0 tot en met 13 jaar.

2. Onderwijs en begeleiding

2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Leren kun je altijd, overal en met iedereen. Ieder moment geeft de mogelijkheid een stap vooruit te zetten, iedere situatie biedt de kans een volgende fase van ontwikkeling in te gaan. Dit geeft competentiegevoel bij kinderen én medewerkers. Dat zorgt voor plezier in leren.

Dit vereist een proactieve houding, een voortdurende gerichtheid blijvend te ontwikkelen en leren.

We geven onszelf hierbij de volgende opdracht:
Wij verbinden opvang en educatie binnen één organisatie, in een doorgaande lijn van 0-13 jaar. Hierbij werken wij aan kwalitatief goed onderwijs met de focus op taal, lezen en rekenen.

Om dit te realiseren, werken we met elkaar vanuit de volgende visie:
Wij bieden een integraal aanbod van educatie, opvoeding en opvang voor kinderen van 0 -13 jaar. We sluiten aan

bij de behoeften van álle kinderen en medewerkers vanuit ons motto ‘samen leren met onderlinge verschillen’.
Wij werken met kinderen, ouders
en medewerkers in een leer- en leefgemeenschap, waarbij we iedereen zien en iedereen gezien wordt. We dagen kinderen uit om het beste uit zichzelf te halen. We stellen hierbij hoge eisen aan onszelf, om kinderen maximaal te laten groeien.
We stellen hoge doelen aan de brede ontwikkeling van kinderen. We zien het beheersen van de basisvaardigheden
taal, lezen en rekenen als voorwaarde om zelfstandig in de maatschappij te kunnen

functioneren. Hierop leggen we dan ook de focus.

De kansen zien en pakken! Het vergroten van de mogelijkheden, zowel binnen onze voorschoolse voorzieningen, onze IKC’s, als onze basisscholen, als ook met de partners in de wereld om ons heen.

De strategische beleidsvoornemens van
De Linge voor de periode 2016 –2020 zijn kaderstellend geformuleerd. Vanuit dit
plan hebben wij als school ons strategisch schoolplan geformuleerd. Op www.delinge. nl vindt u een volledige beschrijving van het strategisch beleidsplan Passie voor Leren!

2.2 Wat betekent dat voor IKC De Doornick?

Schoolplan 2016-2020

In ons schoolplan voor de beleidsperiode 2016-2020 hebben we het meerschools beleid naar specifiek beleid voor IKC De Doornick vertaald. Hierin werken we de door de school te bereiken resultaten uit.

Op onze website vindt u een volledige beschrijving van het schoolplan.

Jaarplan 2018-2019: waar gaan we dit jaar aan werken?
Ieder schooljaar realiseren we een stukje van onze doelen. In het jaarplan is vastgelegd met welke ontwikkelonderwerpen we in het schooljaar 2018-2019 aan de slag gaan. In een projectgroep of in een werkgroep nemen verschillende teamleden plaats om het gekozen ontwikkelonderwerp aan te pakken en uit te dragen.

2.3 Terugblik: wat hebben we al gerealiseerd?

Evaluatie jaarplan 2017-2018

Het toetsen op inhoud en opbrengst van ontwikkelactiviteiten, begint bij onszelf. Evalueren van eigen handelen is belangrijk, op grond daarvan kan het veranderingsproces starten.
Hieronder volgt een rapportage over de geboekte resultaten bij de verschillende projecten vorig schooljaar:

Driehoek Leerling-Ouder-School: borgingsplan

 • Het versterken van de onderlinge banden.
 • Enthousiasme van ouderhulp in werkgroepenonderhouden.
 • Het vergroten van ouderbetrokkenheid bij ’t leerprocesvan hun kind.
 • Samen werken = samen leren = informeren
 • Informatieve momenten bij tweede ‘Kom in de Klas’vervangen door presentaties van kinderen aan elkaar,

  ouders e.a.

 • Leerling-ouder-leerkrachtgesprekken voortzetten.
 • Check bij ouders, leerkrachten en kinderen:Tevredenheid over de cirkel van contactmomenten 2017/2018. Aanpassingen gedaan voor komend schooljaar in het overzicht van contactmomenten voor schooljaar 2018/2019.

  Implementatieplan thematisch werken met wereldver kenningsvakken:Topondernemers

 • Groep 4 sluit aan bij Topondernemerskaarten van groep 3-4.
 • We hebben een 2-jarig wisselend plan qua thema’s voor de komende jaren.
 • Per jaar plannen we 5 tot 6 thema’s in.
 • We werken volgens het principe van de Big 6:- Wat moet ik gaan doen
  – Hoe kan ik gaan zoeken
  – Bronnen vinden en gebruiken
  – Informatie uit de bronnen halen
  – Samenvoegen informatie en presenteren
  – Terugkijken op het proces en het eindproduct.

• We zoeken aansluiting van buiten schoolactiviteiten of halen deze de school in.

• Enkele groepen zijn rondom het thema buiten de deur op excursie geweest.

• We weten wat we mogen verwachten van de kinderen. • We weten hoe we de resultaten bij Topondernemers

registreren.
• De kinderen gebruiken een plan/evaluatiekaart.
• We weten hoe we de kinderen digitaal kunnen laten

werken.
• Er wordt in de doelen gedifferentieerd naar

mogelijkheden van de kinderen.
• Onder begeleiding van de plusgroepleerkracht worden

hogere denkorde vragen gesteld tijdens het werken aan

TO.
• Leren van en met elkaar: als teamleden door

gezamenlijke voorbereiding/nabespreking van de thema’s.

• Kinderen presenteren. Krijgen/ geven feedback van/op elkaar.

In gr 7-8 is hier ook een kijkwijzer voor opgesteld. • Op de computer maken de kinderen gebruik van

mijn zoekmachine en geen google. Deze is op alle

computers geïnstalleerd.
• Chromebooks zijn als oriënterend middel ingezet bij

Topondernemers.
• Op de site van ‘De bibliotheek op school’ bestellen we

bijbehorende boeken. We bewaren deze in een krat.

Instructievaardigheden: implementatieplan

* Toelichten: Waarom instructievaardigheden.
* Toelichten Hoe (leerkrachten gaan er ook mee aan het werk). Daarbij gebruik maken van de kijkwijzer EDI. En leerkrachten gaan aan de slag met doelen (concept en vaardigheid) en bereiden instructie voor de volgende dag voor.
* Voorbereiding en instructie willen we terug zien in de groepen (zoals de doelen op het bord).
* We maken ook een koppeling met de al bestaande kwaliteitskaarten
– Klassenbezoeken inzetten wat betreft EDI a.d.h.v.
de EDI-kijkwijzer ten behoeve van feedback voor de leerkrachten op doelen en instructie.

– Leerkrachten schrijven doelen op voor rekenen en spelling (OB: schatkist, VLL). Dat doen zij op het whiteboard, naast het digibord. De kleuterleerkrachten schrijven het niet op, zij benoemen en maken het extra sterk a.d.h.v. een pictogram doel.

Cultuur: implementatieplan

Aandacht voor de verschillende disciplines aanscherpen. De disciplines zijn: Handvaardigheid, Drama ,Muziek, Beeldend/Tekenen, Dans.
Aan het cultuurbeleidsplan wordt gewerkt.

Voor alle groepen schrijven we in op workshops/ voorstellingen van het kunstmenu ‘Open Academie Bemmel’ en ‘Cultureel Rondje’ voor groep 7

Taalactief, nieuwe methode: implementatieplan

We implementeren taalactief onder leiding van een deskundige.

We focussen op werkbaarheid in combinatiegroep, differentiatiemogelijkheden, weekbelasting, visuele ondersteuning, aantrekkelijkheid voor de leerlingen, toetsing, evaluatie, herhaling van de doelen,
Tijdens het combinatiegroepengesprek bespreken we de taalmethode. Wat past bij de doelen die we aan combinatiegroepen stellen.

3. Opvang

4. Het Team

5. Ouders

6. Diverse praktische zaken

7. Namen en adressen